Общи условия за продажба

Общи условия за продажба на „ТОППИКБГ” ЕООД

 

1. Приложение

 

1.1. Настоящите Общи условия на Продавача за продажба, наричани по-нататък в текста „Общи условия”,  съдържат основните условия на всички оферти и договори във връзка с продажбата и доставката на Стоки, предлагани от Продавача.
1.2. Общите условия на Купувача имат сила и обвързващо действие както в случай, че бъдат приети писмено от Продавача, така и при останалите случаи, посочени в Търговския закон.
1.3. При наличие на несъответствия между разпоредбите на Общите условия и Договора за продажба с Купувача, с предимство се ползват разпоредбите на Договора за продажба.

2. Цени

Цените на стоките са определени в ценова листа, валидна към датата на поръчката и се разбират EX Works склад на Продавача, както  и подлежат на промяна без уведомяване, освен ако не е уговорено друго между страните